วันเวลาสถานที่

 

ระดับชาติ(STCCON 2016)
กำหนด วันที่
เปิดลงทะเบียนและส่งบทความ 15 สิงหาคม 2559
ปิดรับสมัครผู้นำเสนอผลงาน 14 ตุลาคม 2559
แจ้งผลการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ 21 ตุลาคม 2559
วันสุดท้ายของการรับบทความฉบับแก้ไข 26 ตุลาคม 2559
ประกาศผลบทความที่ผ่านเข้าร่วมนำเสนอ 29 ตุลาคม 2559
ระดับนานาชาติ(ICMIT 2016)
กำหนด วันที่
Abstract submission-on or before 10 September 2016
Full Paper submission-on or before 15 October 2016 15 October 2016ตารางเวลานำเสนอผลงาน


  การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (STCCON 2016)
หัวข้อ “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”ครั้งที่ 2
(The 2nd National Conference 2016 on Innovative Education for Sustainable Development)
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

 


กำหนดการประชุม

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 10.00 น.

- กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้นำเสนอผลงาน โดย อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช       
อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน

- กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้นำเสนอผลงาน โดย Dr.P.KrishnaKumar Ceo & Secretary NEHRV GROUP OF INSTITUTES

- กล่าวรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (STCCON 2016 ICMIT 2016)
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธาน   คณะกรรมการดำเนินงาน

- พิธีเปิดงานโดย ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน นายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
- มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่เจ้าภาพร่วมจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติฯ

- ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพร่วม

10.00-10.15 น.

รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.15 – 11.15 น.

บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Internet of Things for Innovation”
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน
President of Thailand Chapter of the Association for Computing Machinery (ACM)
President of Thailand Joint Chapter of Computer Society  of the Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE)
นายกกิตติมศักดิ์สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
และนายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

11.15– 12.00 น.

บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Fine and Ultra-Fine bubbles(FUFB)
An emerging and innovative technology with micro- & nano-size bubbles for versatile applications”
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ Prof.Dr.Kiyoshi Yoshikawa
Research Adviser to the President, Rajamangala University of Technology Lanna, Chaing Mai, Thailand, Executive Vice President of Kyoto University for Research.

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

 


ห้อง Conference 1 (อาคาร 9 ชั้น 6 ห้อง 9601)
กลุ่มศึกษาศาสตร์
ประธานกรรมการ : รศ.ดร.สมกูล ถาวรกิจ
กรรมการ            : อาจารย์ชานนท์ คันธฤทธิ์

ที่

เวลา

ชื่อผลงานวิจัย

ชื่อผู้นำเสนอ

1

13.00-13.20

ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกับสื่อประสมที่มีต่อความก้าวหน้าทางการเรียนและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เรื่องตารางธาตุสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นุชจิรา แดงวันสี

2

13.20-13.40

ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวแบบใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

รัชนี เต็มแก้ว

3

13.40-14.00

Effective Teaching Methods for Large Classes: A Case Study of Second Year Business English Major Studying English for Leisure (BE ‘56)

Maricel Nacpil Paras

4

14.00-14.20

รูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอย
สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพศิลปะการแต่งหน้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ปองเดช กวินปัถย์

5

14.20-14.40

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานผ่านคลาวด์เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ การคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร และการทำงานเป็นทีมของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา

อรณัฐ วิทยศรีธาดา

6

14.40-15.00

การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา

มูนีเราะห์ เจ๊ะมิง

7

15.00-15.20

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

อารมณ์ กองวงค์จันทร์

8

15.20-15.40

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วัฏจักรสารในระบบนิเวศ ระหว่างการเรียนรู้จากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ที่สร้างด้วยโปรแกรม FlipAlbum Vista 7.0 Pro
กับการเรียนรู้จากใบความรู้

นางสาว มณฑิตา แสวงกิจ

พิธีปิด

 ห้อง Conference 1 (อาคาร 9 ชั้น 6 ห้อง 9602)
กลุ่มศึกษาศาสตร์
ประธานกรรมการ : ดร.ศศิธร ชูแก้ว
กรรมการ            : ดร.ธีระพงศ์ บุศรากูล

ที่

เวลา

ชื่อผลงานวิจัย

ชื่อผู้นำเสนอ

1

13.00-13.20

การเรียนออกแบบโดยการปฏิบัติ : กรณีศึกษาสถาบันบาวเฮาส์

สิปปวิชญ์ กำบัง

2

13.20-13.40

การสร้างกล้องจุลทรรศน์จากวัสดุเหลือใช้

อรระยา ณรงค์ชัย

3

13.40-14.00

การพัฒนาการเรียนรู้วิชาระบบฐานข้อมูลของนิสิตปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ

ทนุวงศ์ จักษุพา

4

14.00-14.20

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องทัศนศิลป์ไทลื้อบ้านหนองบัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร”

สุทธิชัย ใบยา

5

14.20-14.40

การศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกลุ่มเบญจมิตร

วราภรณ์ จินงี่

6

14.40-15.00

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาขนมไทยเบื้องต้น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

ปัญจาภรณ์ ไพลอย

7

15.00-15.20

การปรับปรุงความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง กลยุทธ์การสอน  

ลลทริยา วิชาสวัสดิ์

8

15.20-15.40

การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์แบบเล่นตามบทบาทบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อฝึกทักษะการคำนวณด้านการบวก ลบ คูณ หาร

เกษม ตริตระการ

พิธีปิด

  ห้อง Conference 1 (อาคาร 9 ชั้น 6 ห้อง 9603)
กลุ่มบริหารธุรกิจและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประธานกรรมการ : ดร.กนิษฐา สุขสมัย
กรรมการ            : อาจารย์กัญณัฏฐ์ สุริยันต์

ที่

เวลา

ชื่อผลงานวิจัย

ชื่อผู้นำเสนอ

1

13.00-13.20

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมชายของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร : การวิเคราะห์ร่วม

มณีรัตน์ นิธิศิษฎิภักดี

2

13.20-13.40

A study of the Problems and Needs for Experience
Provisions of The Early Childhood in Phitsanulok Province

วาสนา จักร์แก้ว

3

13.40-14.00

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานกรณีศึกษา : บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ปรีชา ปานะรัตน์

4

14.00-14.20

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการซื้ออาหารโคนมสำเร็จรูปของสหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด

ชนกวนันท์ พวงพิมาย

5

14.20-14.40

ปัจจัยที่มีอิทธิพลกับปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จที่วัดผลการดำเนินงานของธุรกิจโฮมสเตย์อำเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม

ณัฏฐ์กฤตา
บุญถาวรจีรวัฒน์

6

14.40-15.00

พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

ชนิตา เอี่ยมสอาด

7

15.00-15.20

ปัญหาอุปสรรคและความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคใต้ตอนบน

กานต์ ตั้งสัจจพงศ์

8

15.20-15.40

การออกแบบและพัฒนาสื่อฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานปล่อยตู้คอนเทนเนอร์

ณัฐชฎา พิมพาภรณ์

9

15.40-16.00

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาต่อวิทยาลัยเอกชนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในเขตพระโขนง

ปณียา อินทกาศ

พิธีปิด

  ห้อง Conference 1 (อาคาร 9 ชั้น 6 ห้อง 9605)
กลุ่มบริหารธุรกิจและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประธานกรรมการ : ดร.สุรางค์ บุญยะพงศ์ไชย
กรรมการ            : อาจารย์สุพาพร ศิริผึ้ง

ที่

เวลา

ชื่อผลงานวิจัย

ชื่อผู้นำเสนอ

1

13.00-13.20

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพกำไรผ่านรายการคงค้างซึ่งใช้ดุลพินิจของผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กฤษฎิ์ศดิศ ธรเสนา

2

13.20-13.40

ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เฟอครอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

วรภัทร ศรีวงษ์

3

13.40-14.00

แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของพนักงานในธุรกิจซัก อบ รีดในเขตเจริญนคร กรุงเทพมหานคร

เอก สุขบารมีธรรม

4

14.00-14.20

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้เครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตหนองแขม

สาวิตรี จันทร์วาน

5

14.20-14.40

การบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับความจงรักดีของพนักงานธนาคารกรุงไทย กำจัด เขตสมุทรปากการจังหวัดสมุทรปราการ

ชัยวัฒน์ ธีระบุญยานันท์

6

14.40-15.00

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัทรับเหมาก่อสร้างเขตสวนหลวง กรุงเทพ

ณธกฤต  อันสมศรี

7

15.00-15.20

คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึ่งพอใจในการเลือกใช้บริการโรงแรมแห่งหนึ่ง ในเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

จีรวรรณ  นกรอด

8

15.20-15.40

ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานส่งเสริมการขายบริษัท ทศภาค

นุชษรินทร์ สิงหรา

9

15.40-16.00

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ฐิติมา บูรณวงศ์

10

16.00-16.20

พฤติกรรมการเลือกช่องทางในการขอรับคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

เอื้องฟ้า เขากลม

พิธีปิด

ห้อง Conference 1 (อาคาร 9 ชั้น 6 ห้อง 9608)
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธานกรรมการ : อาจารย์ติณณภพ จุ่มอิ่น
กรรมการ            : อาจารย์เก่งกล้า กุณรักษ์

ที่

เวลา

ชื่อผลงานวิจัย

ชื่อผู้นำเสนอ

1

13.00-13.20

การสังเคราะห์และลักษณะของท่อนาโนคาร์บอน ท่อนาโนคาร์บอนเจือไนโตรเจนและท่อนาโนคาร์บอนเจือโบรอนและไนโตรเจนจากสารตั้งต้นชนิดของแข็ง

อางค์สุภา เนียมแสง

2

13.20-13.40

ผลของความหนาแน่นของอนุภาคนาโนแพลลาเดียมบนแผ่น
แกรฟีนสำหรับประยุกต์เป็นตัวตรวจจับไฮโดรเจน

เสาวลักษณ์ อินแพง

3

13.40-14.00

การสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนเจือด้วยไนโตรเจนที่มีการเรียงตัวในแนวตั้งด้วยสารตั้งต้นอิมิดาโซลผสมกับเฟอร์โรซีน

สราวุฒิ บุตรวัง

4

14.00-14.20

แอพพลิเคชันโปรโมชันบัตรเครดิตบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์

สร้างสรรค์ วัชระทิพากร

5

14.20-14.40

การพัฒนาแอพพลิเคชันการแต่งกายตามลักษณะร่างกาย

พิมพ์กาญจน์ เยี่ยมแสง

6

14.40-15.00

การศึกษารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานกับการเรียนแบบปกติ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

กุลยา เจริญมงคลวิไล

7

15.00-15.20

ผลของอุณหภูมิการอบอ่อนที่มีต่อสมบัติของฟิล์ม
บางคอปเปอร์อลูมิเนียมออกไซด์ที่เตรียมโดยวิธี
รีแอกทีฟ ดีซี แมกนีตรอน โค-สปัตเตอริง

พลากร ขวัญสูงเนิน

8

15.20-15.40

การพัฒนาแผงกันแดดกระจกแบบแผ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้แสงธรรมชาติภายในห้องเรียนระดับมหาวิทยาลัย

ปิยะณัฐ กิตติลักขณา

พิธีปิด

ห้อง Conference 1 (อาคาร 9 ชั้น 6 ห้อง 9609)
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธานกรรมการ : อาจารย์พิศิษฐ์ แซ่ตั่น
กรรมการ            : อาจารย์คมสันต์ พิทยาภรณ์

ที่

เวลา

ชื่อผลงานวิจัย

ชื่อผู้นำเสนอ

1

13.00-13.20

ระบบการแจ้งเตือนเด็กติดในรถตามลำพัง

อภิชัย จันทร์วิสิทธิ์

2

13.20-13.40

ระบบบริการจดหมายแห่งอนาคต

ไก่ พานไทย

3

13.40-14.00

ระบบบริหารเวลาการเข้าออกโรงเรียนด้วยเทคนิคอาร์เอฟไอดีและเว็บแคม บนราสเบอร์รี่พาย

รัตติกานต์ ชูสุวรรณ์

4

14.00-14.20

ที่จอดรถคนพิการโดยใช้การปลดล็อคจากศูนย์ข้อมูลกลาง

ปราญชลี ฤกษ์ถนอม

5

14.20-14.40

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจวัดค่า BMI โดยทั่วไป และแบบผ่านอุปกรณ์บนบอร์ด

สาธิต แสงชัย

6

14.40-15.00

การจัดการลานจอดรถบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามด้วยระบบอาร์เอฟไอดี

วิจิตรา ลีเลิศพัฒนา

7

15.00-15.20

ระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้านด้วย เซนเซอร์จับการเคลื่อนไหวและภาพถ่าย

ศรีสุดา มณีขวัญ

พิธีปิด

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธานกรรมการ : ดร.สุริยา พันธ์โกศล
กรรมการ            : อาจารย์ประสงค์ศักดิ์ สองศรี

ที่

เวลา

ชื่อผลงานวิจัย

ชื่อผู้นำเสนอ

1

13.00-13.20

ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยเสียง

วัชระ พิลา

2

13.20-13.40

ระบบป้ายโฆษณาอาหารแบบดิจิตอล

ปนัดดา กรองทอง

3

13.40-14.00

การออกแบบและพัฒนาระบบห้องสมุด โรงเรียนวัดยาง
(มีมานะวิทยา)

กมลทิพย์ แซ่ตั้ง

4

14.00-14.20

การศึกษารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานกับการเรียนแบบปกติ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

กุลยา เจริญมงคลวิไล

5

14.20-14.40

การพัฒนาระบบเกมคอมพิวเตอร์ เกมทางเดินพิศวง

นันท์ศนิ สีหะวงษ์

6

14.40-15.00

การจัดความเครียดของพยาบาลโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดขอนแก่น

นาถนัดดา มรกตศรีวรรณ

7

15.00-15.20

การดำเนินงานด้านกิจกรรม 5 ส กรณีศึกษาบริษัทปั้มวาวล์แห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง

ปัญจ์ปพัชรภร บุญพร้อม

พิธีปิด

ห้อง Conference 1 (อาคาร 9 ชั้น 6 ห้อง 9611)
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม
ประธานกรรมการ : ดร.รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร
กรรมการ            : อาจารย์สุทธิลักษณ์ ชุนประวัติ

ที่

เวลา

ชื่อผลงานวิจัย

ชื่อผู้นำเสนอ

1

13.00-13.20

เครื่องหมุนเหวี่ยงหนีศูนย์แบบหม้อเหวี่ยงมุมป้านสำหรับการแยกกลีเซอรอลออกจากไบโอดีเซล

กนกพันธ์ เนตรใจบุญ

2

13.20-13.40

การออกแบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ 

ปรารถนา ทวีโชติ

3

13.40-14.00

การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องต้นแบบเทียบสีรถยนต์

ชุติมา เกตุษา

4

14.00-14.20

การศึกษาความพึงพอใจของการพัฒนาเว็บไซต์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

ผกากรอง ชุติกุลวรนันท์

5

14.20-14.40

การพยากรณ์ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จากปัจจัยที่เป็นพืชแข่งขันและพืชทดแทนในประเทศไทย

ธาริณี มีเจริญ

6

14.40-15.00

การลดระยะเวลาให้บริการในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยา โดยใช้หลักการแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า และการจำลองสถานการณ์

ศิรดา กุณาวงศ์

พิธีปิด

ห้อง Conference 1 (อาคาร 9 ชั้น 6 ห้อง 9612)
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประธานกรรมการ : ดร.เจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ
กรรมการ            : อาจารย์ศิริเพ็ญ จันทร์นิยม

ที่

เวลา

ชื่อผลงานวิจัย

ชื่อผู้นำเสนอ

1

13.00-13.20

Research Title: An Innovative Approach to Learning English: Improving Classroom Activities Through Integration of Tasks and Popular Songs to Enhance Thai Learners’ English Communication   Skills

อัมพร ศรีเสริมโภค

2

13.20-13.40

การพัฒนารายการโทรทัศน์สำหรับผู้สูงอายุ
เพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์

ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว

3

13.40-14.00

ค่าความถี่มูลฐานของพยางค์ที่ได้รับการเน้นเสียงของผู้เรียนจากการเรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์

ศิรินภา พรหมคำ

4

14.00-14.20

การพัฒนาแบบประเมินบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ

ดร.ชูเกียรติ จากใจชน

5

14.20-14.40

ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานทะเบียนราษฎร
กรณีศึกษาเทศบาลตำบลนาป่า

สุปัด ทองอินทร์

6

14.40-15.00

การวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จของบริษัทผู้สร้างภาพยนตร์ไทยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ภัทรวรรณ สุครีพ

พิธีปิด

ห้อง Conference 1 (อาคาร 9 ชั้น 6 ห้อง 9613)
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประธานกรรมการ : ดร.สุนิสา สายอุปราช
กรรมการ            : อาจารย์ศิริลักษณ์ อินต๊ะจา

ที่

เวลา

ชื่อผลงานวิจัย

ชื่อผู้นำเสนอ

1

13.00-13.20

การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในชุมชนหลังโรงเรียนเสสะเวช

ญาณิศา พึ่งเกตุ

2

13.20-13.40

คุณภาพชิวิตของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา จังหวัดนนทบุรี

สุวรรณี จริยะพร

3

13.40-14.00

แนวทางการมีส่วนร่วมของนักเรียนและบุคลากรในการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนบ้านรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

กิตติพร นพจนสุภาพ

4

14.20-14.40

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ประจวบ ทองศรี

5

14.40-15.00

การบริหารองค์กรเพื่อการพัฒนาสังคม ของมูลนิธิศรัทธาเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า

คอดียะ มุดตะเหล็บ

6

15.00-15.20

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นที่ชนบทไทย

ธฤษณุ รอดบุญรักษา

7

15.20-15.40

เปรต

ประเสริฐ จันทร์จำรัส

พิธีปิด

  ห้อง Conference 1 (อาคาร 9 ชั้น 6 ห้อง 9604)
กลุ่มบริหารธุรกิจและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประธานกรรมการ : รศ.ดร.สุธรรม เลิศพงษ์ประเสริฐ
กรรมการ            : อาจารย์กฤษฎา เครือชาลี

ที่

เวลา

ชื่อผลงานวิจัย

ชื่อผู้นำเสนอ

1

13.00-13.20

ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของธนาคารในเขตลาดกระบัง

ทิพมาศ รัตนพิทักษ์

2

13.20-13.40

ความพึงพอใจของผู้ซื้อสินค้าในตลาดสด นานา จังหวัดปทุมธานี

ทิพมาศ รัตนพิทักษ์

3

13.40-14.00

ทัศนคติต่อการเป็นตัวแทนขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ของประชาชนในเขตลาดกระบัง

ปุณิกา โทพิลา

4

14.00-14.20

โชห่วยกับการบัญชี กรณีศึกษาแขวงลาดกระบัง

พรพรรณ เจริญสุข

5

14.20-14.40

รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสำหรับการวิ่งระยะไกลโดยประยุกต์จากทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค

ศณัทชา ธีระชุนห์

6

14.40-15.00

ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) กับภาพลักษณ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ

พร้อมพงษ์ มะลิวัลย์

7

15.00-15.20

ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับการรับรู้ถึงผลกระทบในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เมธาวัตร ภูธรภักดี

8

15.20-15.40

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามการรับรู้ของพนักงาน บริษัทผลิตฟองน้ำวิทยาศาสตร์ในเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

รณกร นิสาธรณ์

9

15.40-16.00

การศึกษารูปแบบงานบัญชีแบบแชร์เซอร์วิส

ธนภรณ์ นาหลวง

พิธีปิด

ห้อง Poster (อาคาร 9 ชั้น 4 ห้อง สัมมนาใหญ่)
ประธานกรรมการ : ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์
กรรมการ : อาจารย์ทวิทย์ วิทย์สหมุนี
ลำดับ ชื่อบทความ ชื่อผู้วิจัย
1 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การผลิตวีดิทัศน์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สุมิตรา ฉิมมา
2 การพัฒนาชุดฝึกอบรม  เรื่อง  หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ชานนท์ คงรวยทรัพย์
3 การพัฒนาการฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น   โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ TPR สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 สุพินดา คำเสน
4 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการประดับตกแต่งสถานที่ในงานพิธีสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ปิยภรณ์ พันธ์พิญญา
5 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่องการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ สำหรับชุมชนตำบลย่านยาว นิภาธร อุปมัย
6 การบริหารกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 สาคร มหาหิงค์
7 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สิ่งแวดล้อม “ขยะ” กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จิราพร มะลิเสือ
8 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด รักน้ำตกวังก้านเหลือง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดลพบุรี กรองแก้ว ศรีสุมานันท์
9 การพัฒนากล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมงานประดิษฐ์ ภัทรีพันธุ์ ทิพย์บุญศรี
10 การสร้างแบบจำลองภาพการเกิดสุริยุปราคา วรรณษา อวนศรี
11 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ท้องถิ่นตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วีรวัฒน์ ไทยขำ
12 การศึกษาการบริหารเครือข่ายโรงเรียนในโรงเรียน​สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่กา​รศึกษาประถมศึกษาปทุม​ธานี ภารุจีร์ เจริญเผ่า
13 ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกำลังใจในการทำงานของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในเขตตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ กริชชัย ขาวจ้อย
14 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของกลุ่มอาชีพ : กรณีศึกษากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากผ้าในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ปุณฑริกา สุคนธสิงห์
15 วิจัยรูปแบบและวิธีการบำบัดน้ำเสียจากชุมชน รีสอร์ท และร้านอาหาร ในเขตการท่องเที่ยวอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ฐากูร อนุสรณ์พาณิชกุล
16 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ฐิติมา บูรณวงศ์
17 พฤติกรรมการเลือกช่องทางในการขอรับคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เอื้องฟ้า เขากลม
18 การศึกษาตัวตรวจวัดปริมาณรังสีจากแร่ควอตซ์และโทแพซธรรมชาติไร้สี
โดยใช้เทคนิค TL และ ESR 
พรรณิภา น้อยธง
19 การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณเขม่าดินปืน (Pb, Ba, Sb) บนผิวกระจกบานเกล็ด โดยเทคนิคอินดักทีฟลี่ คับเปิลพลาสมา แมสสเปกโตรเมตทรี ตรีศร ทรัพย์บริบูรณ์
20 วงจรกรองหยุดแถบขนาดเล้กสำหรับสื่อสารไรสาย วรชัย ศรีสมุดคำ
21 Application of Mathematical Equations to Analyze the Dissolution Behavior of the Controlled-release Drugs ศศิพิมพ์ สาธารนะ
22 การผลิตและทดสอบแผ่นผลิตภัณฑ์จากการผสมเส้นใยชานอ้อย ด้วยกาวธรรมชาติพอลีแลคติคแอซิค สมพงษ์ พิริยายนต์
23 An Experiment of Heat Exchanger produces Hot Water from Air Conditioning Kosart Thawichsri
24 ผลกระทบของนโยบายภาครัฐที่มีต่ออุปทานมวลรวม
ของผู้ประการขนาดใหญ่ เขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
พิมพ์พร  เกษดี
25 แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออกในเขตอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ แก้วตา  ผิวพรรณ
26 การศึกษาเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ : กรณีศึกษาบริบทการปรับตัวของเด็กที่มาจากครอบครัวหย่าร้าง ณัชชา ปิยวุฒิเศรษฐ์
27 การศึกษาเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ : กรณีศึกษาเพื่อสะท้อนถึงการมุ่งหวังผลประโยชน์จากแมวในกระแสสังคมออนไลน์ สุภาภรณ์ ศิลาวงศ์
28 การศึกษาเพื่อการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ : กรณีศึกษาเรื่อง สื่อและโฆษณาที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคนิยมในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ สุชาต นับเงินอนันต์
29 การศึกษาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ : กรณีศึกษาการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยผ่านสื่อการ์ตูนซุปเปอร์ฮีโร่ โสภณ อ่อนนุ่ม
30 รูปแบบและพฤติกรรมการออมของครัวเรือนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ วิศิษฎ์ บิลมาศ
31 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง เรื่องบทประยุกต์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วนิดา ไชตทักษิณ
32 ศึกษา และวิเคราะห์บันไดเสียงเพลงประกอบการแสดงแมงตับเต่า
กรณีศึกษาบ้านน้ำพร ตำบลปากชม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ธิติกฤศ มาเพ็ชร
33 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวพุทธศาสนา กุลิสรา ปาณียะ
34 โครงการประเมินผลการดำเนินงานของเมืองพัทยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จันทิมา บุญอนันต์วงศ์
35 ความพึงพอใจประชาชนต่อการให้บริการของที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พิสิษฐ์ วงศารัตนศิลป์
36 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของเจ้าของรถที่ได้รับใบสั่งจราจรทางไปรษณีย์โดยที่ตนมิได้เป็นผู้กระทำผิด ธีรพงศ์ สุทธิจำนงค์

 

Fourth International Conference on Contemporary Issues in Engineering, Management, Information Technology & Life Sciences

icmit schedule

 

 

 

 

 The National Conference 2016 on Innovative Education for Sustainable Development , Siam Technological College : ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม